UPOZORNENIE !!! Priestory sú presťahované na ul. Hollého 31

Popis a naša pôsobnosť: Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov s právnymi predpismi a predpismi na ochranu práce Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu technických zariadení Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešení Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu stavebných strojov Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu lesníckych strojov a zariadení Bezpečnostnotechnické služby v rozsahu autorizovaného bezpečnostného technika revízie technických zariadení Technické kontroly motorových vozíkov Ak máte bližší záujem o niektoré z nich , radi Vám poskytneme konkrétnejšie informácie a prekonzultujeme Vaše požiadavky . Ponuka obsahuje našej aktivity v oblasti vzdelávania v bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení obsahuje podmienky dané platnými právnymi predpismi a prepismi na ochranu práce pre získanie odbornej spôsobilosti. Jednotlivé podujatia sú koncipované tak, aby bol frekventant po ich absolvovaní pripravený na overenie jeho odbornej spôsobilosti a na základe jej úspešného absolvovanie bol frekventantovi vydaný písomný doklad oprávňujúci vykonávať predmetnú pracovnú činnosť . Učebné osnovy a lektori sú schválenéNIP SR. V prednáškach sú zahrnuté najnovšie informácie v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti a konštrukcie technických zariadení a a v súčasne platnej legislatívy. Podujatia sú realizované v skupinách do 20 frekventantov. Teoretická časť v učebni INPEKO, Framborská 58, Žilina. Praktický výcvik ak to legislatíva vyžaduje je realizovaný priamo v teréne a na polygónoch. Na základe vzájomnej dohody je možné podujatie realizovať aj v zmysle Vašich požiadaviek v osobitne dohodnutých priestoroch, termínoch a cenových kalkuláciách. Prihlášky na overenie odbornej majú svoje špecifikácie. Použite prihlášku, ktorá je uvedená v príslušnej vzdelávacej aktivite. pozorne ju prosím vyplňte okrem iného slúži aj ako dátový formulár pre vydanie osvedčení resp. preukazov a zašlite na našu adresu aspoň 7 dní pred termínom konania podujatia. Pre každého účastníka použite len jeden formulár prihlášky. Na spoluprácu s Vami sa teší Ing. Ivan SOKOL so svojimi spolupracovníkmi.