Koordinácia BOZP na stavenisku

 

  Činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa riadi Nariadením vlády č. 396/2006 Z.z., ktoré ukladá povinnosť stavebníka vymenovať koordinátora bezpečnosti v prípade, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Povinnosť zriadiť funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku majú všetci stavebníci (investori) pre stavby, na ktoré bude vydané stavebné povolenie, ohlásenie stavby a ktoré bude realizovať viac ako jeden zhotoviteľ.

Činnosť koordinátora bezpečnosti je nutná už v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie:

 

Prípravná fáza stavby:

 • - vypracovanie Plánu BOZP na stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými potrebnými požiadavkami,
 • - ohlásenie zahájenia stavebných prác na stavenisku príslušnému krajskému inšpektorátu práce (po vystavení poverenia),
 • - na základe požiadavky dodanie všetkých potrebných a požadovaných prostriedkov z oblasti BOZP a OPP,
 • - poskytnutie odbornej pomoci pri vypracovávaní zmluvy so zhotoviteľom prác v oblasti BOZP.

Fáza realizácie stavby:

 • - koordinuje spoluprácu zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby a na všeobecné zásady prevencie rizík a činnosti - vykonávané na stavenisku súčasne, prípadne v tesnej nadväznosti, s cieľom chrániť zdravie osôb, zabraňovať pracovným úrazom a predchádzať vzniku chorôb z povolania,
 • - sleduje realizáciu prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky na BOZP, upozorňuje na zistené nedostatky a požaduje - bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov,
 • - dáva podnety a na vyžiadanie zhotoviteľa doporučuje technické riešenia alebo opatrenia k zaisteniu BOZP pre stanovenie pracovných alebo technologických postupov a plánovanie bezpečnej realizácii prác, ktoré sa s ohľadom na vecné a časové väzby pri realizácii stavby uskutočňujú súčasne alebo na seba budú bezprostredne nadväzovať,
 • - kontroluje zabezpečenie obvodu staveniska, vrátane vstupov a vjazdu na stavenisko s cieľom zamedziť vstupu nepovolaným osobám,
 • - sleduje, či zhotovitelia dodržujú Plán BOZP a prejednáva s nimi prijatie opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov,
 • - organizuje kontrolné dni zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP za účasti zhotoviteľov,
 • - vyhotovuje zápisy o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a navrhuje opatrenia, či a akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť.