Vypracovanie plánu BOZP

 

   Vypracovanie plánu BOZP upravuje NV č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. V súlade s týmto nariadením je stavebník povinný zabezpečiť pred zriadením staveniska vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s § 3, § 4 a následne s § 5.

   V rámci plánu BOZP sa  ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, zvláštna pozornosť sa venuje osobitným opatreniam pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 uvedeného NV.

 

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä: 

  • - práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky,
  • - práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických faktorov, 
  • - práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách zo zdrojmi ionizujúceho žiarenia a práce v prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, 
  • - práce v blízkosti vysokého napätia, 
  • - práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia, 
  • - práce v šachtách, podzemí a tuneloch, 
  • - práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi, 
  • - práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom, 
  • - práce s výbušninami, 
  • - montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov.

 

V zmysle tohto NV vypracovanie plánu BOZP zabezpečuje koordinátor projektovej dokumentácie. Ide o osobu odborne spôsobilú v stavebníctve v súlade so Zákonom 50/1976 Zb. (Stavebný zákon - ustanovenia § 45 a § 46). V zmysle uvedeného koordinátorom dokumentácie môže byť stavebníkom poverený projektant.